Paikalla 275 vierasta ja ei kirjautuneita

ImPS

   ImPS  Toimintakalenteri 2018  
         
Kuukausi Päivä   Tapahtuma Paikka
         
Toukokuu LA 19 Satamatapahtuma Satama
  TI 22 Tiistaipurjehdus Satama
  LA 26 Lipunnostopurjehdus Imatra-Virranparkki
  LA 26 Astuvan ukon regatta Ristiina
  TI 29 Tiistaipurjehdus Satama
         
Kesäkuu TI 5 Tiistaipurjehdus Satama
  LA 9 Immenpurjehdus Puumala-Imatra
  TI 12 Tiistaipurjehdus Satama
  TI 19 Tiistaipurjehdus Satama
  PE-SU 22-24 Juhannusjuhlat Virranparkki
  TI 26 Tiistaipurjehdus Satama
  LA 30 Viinijuhlapurjehdus Kuopio
         
Heinäkuu SU 1 Kallavesi regatta Kuopio
  TI 3 Tiistaipurjehdus Satama
  KE 4 Linnasaaripurjehdus Rantasalmi
  LA 7 Oopperaregatta Savonlinna
  TI 10 Tiistaipurjehdus Satama
  TI 17 Tiistaipurjehdus Satama
  LA 21 Joutsenpurjehdus Joutseno
  SU 22 Saimaa regatta Joutseno
  TI 24 Tiistaipurjehdus Satama
  TI 31 Tiistaipurjehdus Satama
         
Elokuu TI 7 Tiistaipurjehdus Satama
  TI 14 Tiistaipurjehdus Satama
  TI 21 Tiistaipurjehdus Satama
  LA 25 Ristisaaren malja Puumala
  TI 28 Tiistaipurjehdus Satama
  LA ? Puutalkoot Virranparkki
         
Syyskuu LA 15 H-vene kilpailu Satama
  TI 4 Tiistaipurjehdus Satama
  TI 11 Tiistaipurjehdus Satama
  LA 15

Ruskapurjehdus

ja H-vene ratakisa

Saimaa
  TI 18 Tiistaipurjehdus Satama
  TI 25 Tiistaipurjehdus Satama
         
Lokakuu
  La Syysgaala Messi
         
Marraskuu Ti 20 Syyskokous  Kylpylä
         
         
Joulukuu        

ImPS:n jäsentietoja säilytetään SPV:n Suuli-järjestelmässä.

Sen rekisteriseloste on tässä

 

 

SÄÄNNÖT 3.4.1990

 

1

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Imatran Purjehdusseura ja sen kotipaikka on Imatra.

2

YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kehittää, edistää ja tukea purjeveneilyn ja purjehdusurheilun harrastusta sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestämällä kilpailuja.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi järjestää huvi- ja kilpailutilaisuuksia, harjoittaa kahvilaravintolaliikettä ja venepaikka-- ja venevuokraustoimintaa sekä välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta veneilyn tarvikkeita, vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä avustuksia. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion tuottaminen sen toimintaan osallisille.

3

JÄSENEKSI OTTAMINEN

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen perusteella.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaan.

Kannatusjäseniksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun.

Juniorijäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka on alle 18-vuotias.

4

JÄSENEN EROAMINEN

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokoukselle suullisesti pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa ja velvoitteensa yhdistykselle toimintavuoden loppuun asti.

5

JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti.

Erotetulla olkoon oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi ja hänen on esitettävä tämä vaatimus kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan yhdistyksen hallitukselle, joka kutsuu yhdistyksen koolle. Kokouksessa vaaditaan hallituksen tekemän päätöksen kumoamiseen vähintään 2/3 kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Äänestyksen tulee tapahtua suljetuin lipuin.

6

JÄSENMAKSUT

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen kokous vuosittain.

Juniorijäsenen vuosimaksu ei saa ylittää puolta varsinaisen jäsenen vuosimaksusta.

7

YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja (kommodori), varapuheenjohtaja (varakommodori) sekä neljä (4) jäsentä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä haluaa jotain määrättyä asiaa varten.

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain kaksi (2) jäsentä on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroiset arvalla.

8

JAOSTOT   

Yhdistykselle voidaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja hoitamaan eri tehtäviä yhdistyksen tarkoitusperien ja pyrkimysten toteuttamiseksi. Jaostojen toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt tai toimintaohjeet.

9

TOIMIHENKILÖT JA TOIMIKUNNAT

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus voi tarpeen mukaan perustaa toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä.

10

TOIMINTAKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään 31. päivänä tammikuuta. Tarkastuksesta on annettava kevätkokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen kevätkokousta.

11

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

12

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi: kevätkokous maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten.

13

YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus julkaisemalla siitä lehti-ilmoituksen yhdistyksen syyskokouksessa määräämässä paikkakunnalla ilmestyvässä päivälehdessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää tai kirjeellisellä kokouskutsuilla, jotka on postitettava jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää.

Jos kokouksessa tulee käsiteltäväksi kysymys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta taikka kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, on tästä kokouskutsussa mainittava.

14

KEVÄTKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 1. 2. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen
 1. 3. Kokousvirkailijoiden valitseminen
 1. 4. Esitetään hallituksen vuosikertomus päättyneeltä toimintakaudelta
 1. 5. Esitetään hallituksen tilikertomus ja tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 1. 6. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 1. 7. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu kevätkokouksen esityslistalle

15

SYYSKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. 1. Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 1. 2. Kokoukselle laaditun työjärjestyksen hyväksyminen
 1. 3. Kokousvirkailijoiden valitseminen
 1. 4. Esitetään hallituksen laatima toiminta-suunnitelma seuraavalle toimintakaudelle
 1. 5. Esitetään hallituksen seuraavaa toimintakautta varten laatima talousarvio sekä ehdotus liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja niiden suorittamisen ajankohta
 1. 6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja (kommodori) tai varapuheenjohtaja (varakommodori) erovuoroisen tilalle
 1. 7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle
 1. 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä tarkastamaan seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa
 1. 9. Esitetään hallituksen esitys siitä paikkakunnalla ilmestyvästä päivälehdestä, jossa yhdistyksen kokouskutsut tulee ilmoittaa
 1. 10. Käsitellään muut asiat, jotka säädetyllä tavalla on otettu syyskokouksen esityslistalle

16

YHDISTYKSEN KOKOUKSILLE ESITETTAVAT ASIAT

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

17

ÄÄNIOIKEUS JA ÄÄNESTYS

Äänioikeus on yhdistyksen kokouksissa kunniajäsenillä ja varsinaisilla jäsenillä, jotka ovat suorittaneet liittymis- ja jäsenmaksunsa määräaikaan mennessä. Juniorijäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa eikä häntä voida valita yhdistyksen hallitukseen.

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Vaalit toimitetaan umpilipuin, jos niin vaaditaan. Valtakirjalla ei voi äänestää.

18

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus annetuista äänistä tullakseen voimaan.

19

YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus annetuista äänistä.

20

VAROJEN KAYTTÖ YHDISTYKSEN PURKAUTUESSA

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta, määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Liittymislomake Imatran purjehdusseuraan liittymiseksi löytyy täältä, mutta voit käyttää myös valikosta löytyvää jäsenhakemusta.

 

Jäsenmaksut v. 2018:

 • Liittymismaksu 100 €
 • Jäsenmaksu 50 €
 • Nuorisojäsenmaksu 5 € (ei liittymismaksua)

 

Vapaaehtoiset maksut:

 • Tukikohdan avainmaksu 50 €
 • Navigaatiojaos 10 €

 

 

Hallitus:

Kommodori                    Antero Lattu                    kommodori@imps·fi

Varakommodori             Ari Pärnänen                   varakommodori@imps·fi

Sihteeri                          Jukka Kallonen                sihteeri@imps·fi

Jäsen                             Risto Hietamäki               risto.hietamaki@imps·fi

Katsastus                       Ismo Kurki                       ismo.kurki@imps·fi

Satama                          Hannu Mäkelä                 hannu.makela@imps·fi

Muut vastuualueiden hoitajat:

Talous                           Eerik Hocksell                 taloudenhoitaja@imps·fi

Nuorisotoiminta            Ari Pärnänen                   Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Majaisäntä                    Markku Kelosuo              vuohisaari@imps·fi

Katsastusvastaava        Ismo Kurki                      katsastus@imps·fi

Navigaatio                    Risto Hyypöläinen            navigaatio@imps·fi

Koulutusvastaaja           Risto Hyypöläinen           koulutus@imps·fi

Retkeily                         Tomi Lakka                      retkeily@imps·fi

Seuran kotisivut            Eerik Hocksell                  webmaster@imps·fi

Toiminnantarkastus       Sauli Kanerva, Risto Vesanto


 

Aikaisemmat hallitukset (pdf)

 

Imatran purjehdusseura ry
Lammassaarentie 11, 55420 Imatra
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.imps.fi

Flag Imatra yacht club

 

Rekisteriseloste